ENČasto kladené otázky (FAQ)

Jak začít ?

V tomto článku krátce zodpovím na několik častých otázek klientů uvažujících o stavbě či rekonstrukci rodinného domu.

Nejprve je nutné si ujasnit, co vlastně požaduji a kolik mohu do stavby investovat. Cena stavby je základní limitující faktor celého záměru. Orientačně lze říct, že cca 1m3 obestavěného prostoru vychází u novostaveb zděných rodinných domů na cca 6000,-Kč. Cena za rekonstrukci stávající nemovitosti je bohužel také stejná, je to z důvodu vyšších nákladů odvoz stavebního odpadu, více práce spojené s bouráním, renovace stávajících materiálů apod.

Výběr stavebního pozemku

Při výběru pozemku doporučuji využít služeb architekta jako poradce, zejména pokud kupujete pozemek na neobvyklém místě. Architekt Vám pomůže vybrat danou lokalitu vhodnou k záměru, prověří soulad zamýšlené stavby s územním plánem, stavebním řádem (např. odstupy okolních staveb, příjezd a přístup na pozemek), hygienickými předpisy (hluk, oslunění), ochranná pásma, možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu atd. I zdánlivě levný pozemek se může podceněním některých faktorů několikatinásobně prodražit. Na druhou stranu, vám může architekt vytipovat levný pozemek, který je prezentovanán jako pozemek nevhodný ke stavbě domu, přesto tam stavit lze.

Architekt nebo inženýr ?

Autorizovaný architekt má pravomoc autorizovat kompletní projektovou dokumentaci včetně profesí pro stavební úřad. Samotný architekt (s titulem Ing.arch.) je zároveň stavebním inženýrem. Klientům bych doporučil architekta oslovit se vstupní konzultací záměru podle jeho referencí, zkušeností popř. doporučení. Architekt by měl být zároveň právní oporou klientovi v jeho záměrech při jednáních a měl by naslouchat a rozumět záměrům klienta.

Katalogový dům nebo moderní dům na zakázku ?          RD Praha RD Praha

Zakoupit si katalogový projekt rodinného domu bývá řešení pro mnoho mladých rodin, kdy prostorové nároky na bydlení jsou limitovány financemi. Při zakoupení projektu je však nutno většinou počítat s cenovým navýšením dokumentace o vypracování situace stavby, vypracování projektu přípojek inženýrských sítí a případných klientských změn v projektovém záměru. Dále jsou to nutné průzkumy a měření (např. radonový průzkum, geodetického zaměření parcely). Katalogový dům je navržen do univerzálního prostředí tj. do podmínek, které předpokládají nejvyšší zatížení sněhem, minimální únosnost půdy, včetně okrajových statických podmínek, které však nemusí odpovídat místu, ve kterém je plánová stavba. Tímto se zbytečně navýší cena stavby. Pozor také na výprodejové katalogové projekty, které jsou sice velmi levné, ale dokumentace může být zastaralá a nemusí být podle současně platných předpisů a norem v ČR.

Pokud se rozhodnete k modernímu bydlení navržené architektem, nemusí se ve výsledku jednat o stavbu chladnou či bezcitnou ke svému majiteli. Moderní architektura pracuje se všemi tvary a materiály jako je dřevo, cihla, kámen, sklo, beton…a je jen na přání klienta jak se rozhodne. Bydlení, které zohlední veškerá vaše přání a nároky si pořizujete zpravidla jen jednou ve svém životě - mělo by být originální a šité namíru.

Z jakých fází se skládá projektová dokumentace a k čemu slouží ?

Samotný projekt domu se skládá z několika projektových fází. Jsou to:

Studie stavby (STS)

- je to nedůležitější na celém projektování. Jedná se o návrh dispozičního řešení stavby a architektonické a provozní dispoziční řešení.


Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas (DUR)

– je upřesněná studie doplněná o projektovou dokumentaci napojení na inženýrské sítě, projektovou dokumentací upravenou o požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

V této podobě schválená dokumentace stavebním úřadem definuje napojenou funkční stavbu na daném pozemku v daných rozměrech a výškách pro daný účel.


Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)

– upřesňuje a konkretizuje použité materiály stavby, provozní dispozice, vnitřní rozvody stavby, statiku stavby. Na základě této dokumentace vydá stavební úřad stavební povolení.

Rozdíl mezi územním rozhodnutím a souhlasem nebo provolením a ohlášením stavby se zakládá zpravidla jen na délkách řízení, kdy pro zkrácené řízení musí klient obstarat veškeré souhlasy sousedních vlastníků nemovitostí on sám, v opačném případě obešle účastníky řízení samotný stavební úřad.


Prováděcí dokumentace (DPS)

– v této fázi je dokumentace ještě propracovanější a je doplněna o tabulkové výpisy klempířských, truhlářských a zámečnických výrobků, položkový rozpočet stavby, dokumentace je podrobně doplněna o veškeré stavební detaily a řezy.

Po dohodě se stavebním úřadem nebo v závislosti na velikosti stavby lze u menších staveb sloučit některé fáze projektové dokumentace. Zpravidla DSP+DPS nebo DUR + DSP - takovouto dokumentaci nazýváme pak jako jednostupňovou.


Autorský nebo stavební dozor

– znamená dohled architekta-projektanta na samotnou realizaci stavby. V této fázi architekt kontroluje činnosti a kvalitu prováděcí stavební firmy a vede záznam do stavebního deníku. Projektant tímto zpravidla dohlíží nad realizací představ klienta a na jeho účelně vynaložené prostředky. Zárukou kvalitní realizace je vždy fungující trojúhelník investor-projektant-stavební firma.

Kolik to stojí ?

Cena za kompletní projektovou dokumentaci se obecně u projekčních firem pohybuje cca mezi 2,5-5% celkové ceny stavby na klíč viz náš ceník.

Architekt Vám bude dále nápomocen v projednání dokumentace na stavebním úřadě a v případném prosazení nezbytných výjimek ve stavebním řádu a dalších úkonů souvisejících s návrhem vašeho domova.